Vedtægter

Grundejerforeningen Nørremarken

Vedtægter

§ 1

Navn:

1.1                 Foreningens navn er ”Nørremarkens Grundejerforening”

§ 2

Hjemsted:

2.1                 Foreningens hjemsted er Køge Kommune med formandens bopæl som adresse.

§ 3

Formål:

3.1                 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse som grundejere i Nørremarken.

3.2                 Foreningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål.

§ 4

Medlemmerne og disses forhold til foreningen:

4.1                 Berettigede til medlemskab af foreningen er de til enhver tid værende ejere af parceller, der er udstykket fra matr. Nr. 1h og 1gg Gammel Køgegård Hovedgård.

4.2                 Ophævet.

§ 5

5.1                 Både den tidligere og den nye ejer opfordres til senest 14 dage før fraflytning at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i den forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens matrikel nr.

5.2                 Andele af foreningens formue kan ikke af medlemmerne ved overdragelse af disses ejendomme eller anden måde kræves udbetalt, omsættes eller i øvrigt gøres til genstand for særskilt retsforfølgning fra de enkelte medlemmers kreditorers side.

§ 6  

6.1                 Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

6.2                 I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på de enkelte medlemmer.

6.3                 For hver parcel, der er medlem af foreningen, betales et årligt kontingent forud til foreningens administration og øvrige udgifter. Kontingentet betales via Netbank til foreningens kontonummer, som meddeles samtidig med indkaldelse til Generalforsamlingen alternativt betales kontant til foreningens kasserer.

6.4                 Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens konto

6.5                 Ophævet.

§ 7

Generalforsamling:

7.1                 Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen, som ordinært afholdes i marts måned på et af bestyrelsen fastsat sted i Køge Kommune.

7.2                 Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig omdelt meddelelse til hver husstand, samt ved annoncering på foreningens hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

7.4                 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1 Valg af dirigent

2 Beretning fra bestyrelsen af foreningens virksomhed i det forløbne år

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab

4 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

5 Valg af bestyrelse og suppleanter

6 Valg af revisorer og revisorsuppleanter

7 Indkomne forslag

8 Eventuelt

§ 8

8.1                 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst ¼ af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgiver motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

8.2                 Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse. Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 9  

9.1                 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

9.2                 Hver ejendom har 1 stemme.Kun medlemmer har stemmeret.

9.3                 Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem forlanger skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning skal dog finde sted ved valg af bestyrelse mv. i tilfælde, hvor der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges.

9.4                 Stemmeafgivelsen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet, jf. § 4.2 og § 9.7

9.5                 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

9.6                 Ophævet

9.7                 Forandringer af foreningens vedtægter kan kun ske efter forslag fremsat på en generalforsamling med det sædvanlige varsel, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis ikke forslaget vedtages, kan det fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling og vedtages ved simpelt flertal.

9.8                 Ophævet

§ 10

Bestyrelsen:

10.1                Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen.

10.2                Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, kassereren og 1 bestyrelsesmedlem i lige år. Revisorer vælges for 2 år ad gangen og suppleanter vælges for 1 år ad gangen

10.3                Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlemmer, samt efter forholdene med arbejdsudvalg.

10.4                Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må hvis blot ét medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen og en suppleant indtræder da i hans sted.

10.5                I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand. I tilfælde af kassererens forfald er bestyrelsen efter bedste skøn berettiget til at udpege enten et bestyrelsesmedlem eller indvælge et andet medlem, der er indforstået hermed. Valgets afgørelse er gældende indtil næste generalforsamling.

10.6                Dersom flertallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter suppleanterne er indtrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil først kommende generalforsamling.

10.7                Som bestyrelsesmedlem, suppleanter og revisorer kan kun vælges medlemmer af foreningen, som er parcelejere og bosiddende i det § 4 nævnte område.

§ 11

Ledelse:

11.1                Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser.

11.2                Der afholdes møde, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Der føres en mødeprotokol, der fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det følgende bestyrelsesmøde.

11.3                Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen, inklusive formanden – eller når denne har forfald, næstformanden – er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller dennes stedfortræders stemme afgørende.

§ 12

12.1                Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden, eller ved dennes længere fravær af næstformanden samt et bestyrelsesmedlem. Dispositioner over foreningens beholdningskonti hører under kassereren og formanden.

12.2                Bestyrelsen er ulønnet.

§ 13  

13.1                Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

13.2                Ophævet

13.3                Ophævet

13.4                Det af bestyrelsen underskrevne regnskab skal tilstiles revisorerne og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at regnskabet med revisionspåtegning kan forelægges hele bestyrelsen til orientering og være klar til fremlægning på generalforsamlingen. Men kan rekvireres.

13.5                Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn.

§ 14

14.1                Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler jf. § 9.7

§ 15  

15.1                Forekommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 16

Godkendelse m.v.:

16.1                Ovenstående vedtægter er fremsat/forelagt af bestyrelsen og vedtaget på generalforsamlingen 2012.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Captcha - Bevis du er et menneske * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.