Referat generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Nørremarken den 26. marts 2014

0 Velkommen

Formand Michael Riis Trampedach bød velkommen.

1 Valg af dirigent

Søren Mittag blev valgt til dirigent. Søren kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved husstandsomdelt indbydelse samt opslag på foreningens hjemmeside.

2 Beretning fra bestyrelsen af foreningens virksomhed i det forløbne år

Beretningen blev givet af formand Michael Riis Trampedach og var ganske kort, da aktivitetsniveauet i det forgangne år har været forholdsvist lavt.

Arrangement: Energi-arrangement afholdt for foreningens medlemmer i oktober 2013. Arrangementet omhandlede energi-renovering af parcelhuse. Der var desværre meget lille fremmøde til arrangementet, men til gengæld var udbyttet stort for de få.

Nabo-hjælp: Beslutningen fra sidste års generalforsamling om at opsætte yderligere 5 skilte ved alle indgange til stisystemet er udskudt til maj/juni 2014, da skiltene herefter vil blive gratis. De 5 nuværende skilte vil ved samme lejlighed blive ombyttet til de nyeste skilte.

Fiber-bredbånd: SEAS NVE er blevet spurgt om eventuel etablering af fiberbredbånd i Nørremarken. Fiberbredbånd ville betyde mulighed for hurtigere og bedre netværksforbindelse og være en klar værdiforøgende foranstaltning for kvarteret. Desværre har SEAS NVE meddelt bestyrelsen, at de på nuværende tidspunkt ikke er interesserede i at afgive tilbud på etablering af fiberbredbånd i Nørremarken.

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Jack Kjær gennemgik det reviderede regnskab for 2013.

På indtægtssiden kom indtægterne dels fra kontingentsbetaling, dels fra trailerudlejning. Færre indtægter på kontingentsbetaling end budgetteret, hvilket skyldes manglende udsendelse af opkrævning i 2013. Kontingentet for 2013 er opkrævet sammen med kontingentsopkrævning for 2014.03.31

Indtægter fra trailerudlejning er budgetsvarende.

Samlede indtægter på kr. 5.035,- mod budgetteret kr. 23.000,-.

På udgiftssiden var der udgifter til afholdelse af generalforsamling, administration, aktiviteter og vedligeholdelse af foreningens 2 trailere.

Aktiviteter kr. 7.783,50 dækker over udgifter til opsætning af skiltene ”Nabohjælp” og afholdelse af energi-arrangement.

Samlede udgifter på kr. 13.499,23 mod budgetteret kr. 23.000,-

Resultatet for 2013 er et underskud på kr. 8.464,23.

Foreningens egenkapital pr. 31.12.2013 udgør kr. 90.931,55.

 

Spørgsmål fra beboer om formål med egenkapitalens størrelse. Formålet er at have noget at stå imod med, såfremt foreningen får brug for eventuel advokatbistand eller anden ekstern bistand, eksempelvis hvis Køge Kommune på et tidspunkt måtte ønske at overdrage vedligeholdelsen af stier, veje, grønne arealer, belysning e.l. til grundejerne. Bestyrelsen er dog ikke vidende om, at Køge Kommune overvejer dette.

4 Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Kasserer Jack Kjær gennemgik budgettet for 2014, som stort set er uændret i forhold til budgettet for 2013, dog med den ændring, at der opkræves dobbelt kontingent i 2014 og budgetteret repræsentation er halveret, idet der ikke har været anvendt noget til repræsentation de sidste par år.

Kontingentet for 2014 er budgetteret uændret kr. 60,- pr. husstand.

Der er budgetteret med 300 betalende husstande, hvilket svarer til, at ca. 3 ud af 4 husstande er medlem af grundejerforeningen. Medlemstallet har gennem de seneste år ligget nogenlunde fast.

Spørgsmål fra beboer om medlemskartotek og rykkerprocedure. Bestyrelsen har ikke et medlemskartotek med navn/adresse på foreningens medlemmer. Antallet af betalende husstande kan aflæses af kontoudskriftet fra Danske Bank. Det er frivilligt, om man vil være medlem af grundejerforeningen og der udsendes ikke rykkere for manglende betaling. Bestyrelsen har ikke hidtil ønsket at påtage sig det manuelle arbejde med at holde et sådant medlemskartotek ved lige, da det ikke tjener noget formål på nuværende tidspunkt.

Spørgsmål fra beboer om trailer-ordningen. Betingelserne for at leje en af foreningens 2 trailere kan findes på foreningens hjemmeside www.noerremarkensgrundejerforening.dk. Alle opfordres til at fortælle naboen om ordningen.

Spørgsmål fra beboer om vedligeholdelse af legepladsen. Vedligeholdelsen af legepladsen påhviler Køge Kommune. Vedligeholdelsen af de grønne områder påhviler ligeledes Køge Kommune.

Spørgsmål fra beboer om bestyrelsen overvejer at købe ny trailer til afløsning for den ældste af de 2 trailere. Der er ikke budgetteret med en udskiftning i 2014, da den gamle trailer fortsat fungerer tilfredsstillende. Såfremt traileren går i stykker, vil det selvfølgelig blive overvejet, om den skal udskiftes frem for repareres afhængig af skadens omfang.

Kontingent for 2013/2014 kr. 120,- kan fortsat indbetales via netbank på grundejerforeningens konto i Danske Bank:

Reg.nr. 1551
Konto 10045142

Husk at anføre vejnavn og husnummer på indbetalingen.

 

Såvel regnskab, budget samt ansættelse af kontingent blev godkendt.

5 Valg af bestyrelse og suppleanter

5a valg af kasserer

Claus Rolin blev valgt for 2 år.

5b valg af bestyrelsesmedlem

Ulla Juhl blev valgt for 2 år.

5c valg af suppleanter

Kåre Mortensen blev genvalgt for 1 år.

Jeette Højer Nielsen blev genvalgt for 1 år

Lene Godskesen blev valgt for 1 år

Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer: Michael Riis Trampedach, Claus Rolin, Søren Mittag, Lars Kjær og Ulla Juhl. Herudover er der tre suppleanter, nemlig Kåre Mortensen, Jette Højer Nielsen og Lene Godskesen.

6 Valg af revisorer og revisorsuppleant

6a valg af revisor

Hans Henrik Hansen blev valgt som revisor for 2 år

Niels Rasmussen er fortsættende revisorsuppleant.

7 Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

8 Eventuelt

Spørgsmål fra beboer om baggrunden for skiltningen om Nabohjælp. Visuel information til eventuelle indbrudstyve om, at vi her i kvarteret holder øje med hinandens huse. Dette sker dog ikke uden kommunikation, så opfordring til at aftale med din nabo, hvordan i kan hjælpe hinanden ved ferier og i dagligdagen.

Spørgsmål fra beboer om muligheden for kommunale tilskud til grundejerforeningens virke. Disse tilskud er afskaffet for flere år siden.

Spørgsmål fra beboer om etablering af fjernvarme i Nørremarken. Bestyrelsen er ikke vidende om eventuelle planer for etablering af fjernvarme i kvarteret. Såfremt sådanne planer findes, må tidshorisonten forventes at være lang.

Forespørgsel fra beboer om bestyrelsen vil tage kontakt til Køge Kommune på kvarterets vegne for at få gjort noget ved de mange skader, der snart har gjort det af med alle de små fugle, der tidligere har været i kvarteret. Bestyrelsen forhører sig hos Køge Kommune.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.30, hvor formanden takkede de fremmødte for god ro og orden og bød velkommen til vinsmagning med vine fra ”Den Lille Vinkælder” i Tureby.

Med venlig hilsen

Michael Riis Trampedach                  Søren Mittag                            Gitte Jørgensen

 

 

 

1 thought on “Referat generalforsamling 2014

 1. Peter Hagemann-Jensen

  “Fiber-bredbånd: SEAS NVE er blevet spurgt om eventuel etablering af fiberbredbånd.Desværre har SEAS NVE meddelt bestyrelsen, at de på nuværende tidspunkt ikke er interesserede i at afgive tilbud”

  Spørgsmål:

  Hvad med at spørge f.eks. TDC, da det er Dem der er skyld i at vi ikke kan få større hastigheder. ( De ejer det rå kobber i området, som sætter begrænsningen)
  Jeg kan derfor ikke få mere end 10/1 mbit på vores adresse.
  Måske tilhører vi “udkant danmark” her 1 km. fra Køge centrum . ?

  Med venlig hilsen
  Peter Hagemann-Jensen

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Captcha - Bevis du er et menneske * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.