Referat generalforsamling 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Nørremarken den 30. maj 2013

0 Velkommen
Formand Søren Mittag bød velkommen med præsentation af grundejerforeningen nye hjemmeside. Hjemmesiden kan findes på www.noerremarkensgrundejerforening.dk

1 Valg af dirigent
Vibeke Mortensen blev valgt til dirigent. Vibeke kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med 3 ugers varsel ved husstandsomdelt indbydelse samt opslag på foreningens hjemmeside – Vibeke påpegede dog, at generalforsamlingen jf. vedtægternes § 7.1 skal afholdes i marts måned. Dette har ikke været tilfældet i flere år og hun henstillede til bestyrelsen fremover at overholde dette, alternativt fremsætte forslag til vedtægtsændring. Henstillingen taget til efterretning.

2 Beretning fra bestyrelsen af foreningens virksomhed i det forløbne år
Beretningen blev givet af formand Søren Mittag:

  • Asfaltbelægning: Køge Kommunes renovering af veje, stier og fortove i kvarteret er afsluttet. Kvaliteten af arbejdet er meget dårlig, hvilket Køge kommune er vidende om.
  • Legeplads: Naturlegepladsen er blevet renoveret / udbygget.
  • Vedligeholdelse af beplantningen langs stien fra Åsen til Asgård Skole: ETK har afsluttet beskæringen / udskiftningen af udslidte planter fra den tværgående sti til Åsen.
  • Nabo-hjælp: Der er opsat skilte med ”Nabohjælp” på de 5 indfaldsveje til kvarteret.
  • Belysning: Belysningen på stien langs stadionområdet vil blive udskiftet i 2013.
  • Fiber-bredbånd: Bestyrelsen arbejder på at indhente tilbud på etablering af fiber-bredbånd i Nørremarken. SEAS-NVE er forespurgt og forespørgslen ligger p.t. i deres projektafdeling.

Efter endt beretning blev der stillet spørgsmål til Køge Kommunes eventuelle overdragelse af vedligeholdelse af Nørremarkens veje, fortove og stier til grundejerne.
Det er fortsat kun gisninger, at Køge Kommune vil overdrage vedligeholdelsen til os og bestyrelsen har indtaget den holdning, at vi ikke spørger til det. Såfremt det bliver et issue, er holdningen, at vi ikke vil overtage hverken veje, stier eller fortove i den stand, de er og der vil selvfølgelig blive indhentet den fornødne juridiske bistand.

Positiv tilkendegivelse af opsætningen af skiltene med ”Nabohjælp” med opfordring til opsætning af yderligere 5 skilte ved alle indgange til stisystemet. Information om, at der er kommet nye skilte siden opsætningen af de 5 første skilte. Gratis ombytning af skiltene kan ske ved henvendelse til nærmeste politistation. Bestyrelsen takker for informationen og tager initiativ til ombytning.

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kasserer Jack Kjær gennemgik det reviderede regnskab for 2012.
På indtægtssiden kom indtægterne dels fra kontingentsopkrævning, som var dobbelt i 2012 grundet manglende opkrævning i 2011, dels fra trailerudlejning.
Samlede indtægter på kr. 42.392,33 mod budgetteret kr. 40.500,00.

På udgiftssiden var der udgifter til afholdelse af generalforsamling, administration, aktiviteter samt vedligeholdelse af foreningens 2 trailere.

Aktiviteter kr. 5.609,38 dækker over udgifter til opsætning af skiltene ”Nabo-Hjælp”. Vedligeholdelsesomkostningerne til trailerne kr. 7.115,38 mod budgetteret kr. 3.500,00 skyldes udskiftning af den ene trailer efter et uheld.

Samlede udgifter kr. 18.352,01 mod budgetteret kr. 19.000,00

Resultatet for 2012 er et overskud på kr. 24.040,32

Ønske til bestyrelsen fra en beboer om at lægge regnskabet på foreningens hjemmeside.
Ønsket tages til efterretning.

4 Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Kasserer Jack Kjær gennemgik budgettet for 2013, som stort set er uændret i forhold til budgettet for 2012, dog med den ændring, at der ikke opkræves dobbelt kontingent i 2013.
Bestyrelsen anbefalede, at kontingentet for 2013 holdes uændret kr. 60,- pr. husstand.
Ønske fra beboer om at afsætte midler i budgettet til eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, såfremt nyt stadionprojekt bliver en realitet.

Emnet er ikke drøftet i bestyrelsen og der var ikke enighed på generalforsamlingen, hvorvidt grundejerforeningen skal være for eller imod et sådant byggeri eller om der ønskes etableret støjdæmpende foranstaltninger. Vi afventer udviklingen i projektet.
Såvel regnskab, budget samt ansættelse af kontingent blev godkendt.

5 Valg af bestyrelse og suppleanter
5a valg af formand
Michael Riis Trampedach blev valgt for 2 år.

5b valg af bestyrelsesmedlem
Lars Kjær blev valgt for 2 år.

Søren Mittag blev valgt for 2 år.

5c valg af suppleanter
Kåre Mortensen blev genvalgt for 1 år.
Jette Højer Nielsen blev valgt for 1 år.
Vibeke Mortensen blev valgt for 1 år.

Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer: Michael Riis Trampedach, Jack Kjær, Lars Kjær, Søren Mittag og Gitte Jørgensen.
Herudover er der tre suppleanter, nemlig Kåre Mortensen, Jette Højer Nielsen og Vibeke Mortensen.

6 Valg af revisorer og revisorsuppleant
6a valg af revisorsuppleant
Niels Rasmussen blev genvalgt revisorsuppleant for 1 år.
Torben Djurs Christensen er fortsættende revisor.

7 Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

8 Eventuelt
Supersygehus i Køge. Planerne for det nye sygehus gør, at vi må forvente øget trafik på vejene omkring kvarteret. Omvendt gør kvarterets placering nok også vores kvarter mere attraktivt i salgsøjemed. Vi følger naturligvis udviklingen.

Forslag til bestyrelsen om at genoptage aktiviteten med Lege-dag for kvarterets børnefamilier.
Opfordring fra bestyrelsen om at stille forslag om afholdelse af forskellige aktiviteter. Man må dog være indstillet på eventuelt at skulle hjælpe med gennemførelsen.

Forespørgsel fra beboer om bestyrelsen var vidende om eventuelle ændringer i de tinglyste servitutter for området omkring hegn og beplantning til stier, fortove og veje. Der er ikke ændret i servitutterne og de enkelte beboere blev opfordret til at rette henvendelse til Køge Kommune, såfremt de ikke mener, at servitutterne bliver overholdt.

Spørgsmål fra beboer om snerydning på kvarterets veje. Det er Køge Kommune, der har snerydningspligten, men snerydningen i kommunen foregår i prioriteret rækkefølge, hvor vores veje næppe kan forventes at blive ryddet. Den prioriterede rækkefølge kan ses på Køge Kommunes hjemmeside og offentliggøres hver vinter i lokalaviserne.

Spørgsmål fra beboer om dagrenovation.
På Køge Kommunes hjemmeside har man mulighed for at indgive anmeldelse til kommunen, såfremt der er sket fejl i afhentningen af dagrenovation.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.45, hvor dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden.
Med venlig hilsen
Michael Riis Trampedach
Vibeke Mortensen
Gitte Jørgensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Captcha - Bevis du er et menneske * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.