Referat Generalforsamling 2012

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Nørremarken den 14. maj 2012.

0 Velkommen

Formand Søren Mittag bød velkommen.

1 Valg af dirigent

Torben Djurs Christensen blev valgt til dirigent. Torben kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved husstandsomdelt indbydelse samt opslag på foreningens hjemmeside – helt i overensstemmelse med den vedtægtsændring, der blev vedtaget på sidste generalforsamling.

2 Beretning fra bestyrelsen af foreningens virksomhed i det forløbne år

Beretningen blev givet af formand Søren Mittag og var ganske kort, da den kun omhandlede perioden fra sidste generalforsamling 29. september 2011 til maj 2012:

Asfaltbelægning: Køge Kommunes renovering af veje, stier og fortove i kvarteret er nået til sidste etape. Kvaliteten af arbejdet er fortsat meget dårlig, hvilket der fortsat vil være en løbende dialog med Køge Kommune om.

Vedligeholdelse af beplantningen langs stien fra Åsen til Asgård Skole: Halvdelen af stien fra Asgård Skole til den store tværgående sti bliver beskåret i år og udslidte planter bliver udskiftet. Anden halvdel af stien fra den tværgående sti til Åsen står for tur i foråret 2013. Det er ETK, der forestår arbejdet.

Tunnelen ved Åsen har været afspærret i lange perioder de seneste måneder til stor gene for brugerne. Pumpen er nu blevet udskiftet, så forhåbentligt er det slut med oversvømmelse af tunnelen.

Efter endt beretning blev der stillet spørgsmål til Køge Kommunes eventuelle overdragelse af vedligeholdelse af Nørremarkens veje, fortove og stier til grundejerne.

Det er stadig kun gisninger, at Køge Kommune vil overdrage vedligeholdelsen til os, så endnu er det ikke til at sige, hvad vi skal forholde os til og hvordan vi skal gøre det, men det er helt klart noget, bestyrelsen vil følge nøje.

 

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Jack Kjær gennemgik det reviderede regnskab for 2011. Aktiviteten i grundejerforeningen i 2011 var meget lille, hvilket kunne aflæses i regnskabet. På indtægtssiden kom indtægterne udelukkende fra trailerudlejning, idet der ingen kontingensbetaling var i 2011. Til gengæld opkræves dobbelt i 2012.

På udgiftssiden var der udgifter til afholdelse af generalforsamling, administration og vedligeholdelse af foreningens 2 trailere. Vedligeholdelsesomkostningerne til trailerne har været forholdsvis høje og det drøftes med Kåre, om den ældste trailer snart står for udskiftning.

Resultatet for 2011 er et underskud på kr. 579,75.

Opfordring til bestyrelsen fra beboer om at gøre mere reklame for trailerordningen. Ordningen står allerede på foreningens hjemmeside og alle opfordres til at fortælle det til naboen.

4 Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Kasserer Jack Kjær gennemgik det udleverede budget for 2012, hvor der er afsat flere penge til aktiviteter end i 2011. Det er endnu ikke besluttet, hvilke aktiviteter, der vil komme, men det kunne være legedag, vinsmagning, ølsmagning eller foredrag. Forslag er meget velkomne. Bestyrelsen anbefaler, at kontingentet for 2013 holdes uændret kr. 60,- pr. husstand. Såvel regnskab, budget samt ansættelse af kontingent blev godkendt.

5 Valg af bestyrelse og suppleanter

5a valg af kasserer
Jack Kjær blev genvalgt for 2 år.

5b valg af bestyrelsesmedlem
Gitte Jørgensen blev genvalgt for 2 år.

5c valg af suppleanter
Kåre Mortensen blev genvalgt for 1 år.
Lars Kjær blev valgt for 1 år

Der er desværre fortsat 1 ledig suppleantplads, som ingen af de tilstedeværende havde lyst til at besætte.

Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer: Søren Mittag, Jack Kjær, Birgitte Ask, Michael Riis Trampedach og Gitte Jørgensen. Herudover er der to suppleanter, nemlig Kåre Mortensen og Lars Kjær.

6 Valg af revisorer og revisorsuppleant

6a valg af revisor
Torben Djurs Christensen blev genvalgt for 2 år

Niels Rasmussen er fortsættende revisorsuppleant.

7 Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag fra beboere.

 

Forslag fra bestyrelsen:

 

Vedtægternes §6 pkt. 6.3 andet punktum lyder således:

”Kontingentet betales på det GIROKORT, som omdeles samtidig med indkaldelse til Generalforsamlingen.” Bestyrelsen foreslår, at vedtægten ændres til: ”Kontingentet betales via Netbank til foreningens kontonummer, som meddeles samtidig med indkaldelse til Generalforsamlingen alternativt betales kontant til foreningens kasserer.”

Vedtægtsændringen blev vedtaget.

Forslag om indførelse af et indmeldelsesgebyr i Grundejerforeningen Nørremarken for gamle beboere som af uvisse grunde hidtil ikke har ønsket at være medlem af foreningen. Indmeldelses-gebyret vil træde i kraft 01.01.2013 og forslås at udgøre kr. 600,- for 2013.

Nytilflyttere vil være fritaget for indmeldelsesgebyret ved første kontingentsbetaling efter tilflytningen.

Forslaget blev vedtaget.

I forbindelse med indførelse af gebyret vil der indenfor et par måneder blive omdelt erindringsskrivelse til de beboere, der endnu ikke har betalt kontingentet for 2011/2012, hvor indførelsen af gebyret vil blive nævnt.

 

8 Eventuelt

Forespørgsel fra beboer om grundejerforeningen har sag kørende mod Køge Kommune om tilbagebetaling af de kr. 7000,-, som hver beboer har betalt til Køge Antenneforening / Byfælles-antennen ved indmeldelsen. Køge Kommune har solgt antenneforeningen til YouSee og indkasseret provenuet ved salget.

Grundejerforeningen har ingen sag kørende mod Køge Kommune, men er vidende om, at der kører en prøvesag i Esbjerg med lignende problemstilling. Der foreligger endnu ikke resultat fra denne sag, hvilket vi afventer.

Efterlysning af mere spændende legeplads i Nørremarken end naturlegepladsen. Søren Mittag forhører sig om muligheden hos Køge Kommune.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.15, hvor formanden takkede de fremmødte for god ro og orden og bød velkommen til aftenens foredragsholder, kriminalassistent og sikringsrådgiver Johnny Skovbo Winther, der underholdt de næste par timer om sikring af vores huse.

 

Med venlig hilsen

Søren Mittag                                            Torben Djurs Christensen                        Gitte Jørgensen

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Captcha - Bevis du er et menneske * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.