Referat Generalforsamling 2009

Fredag, den 27. marts 2009 kl. 18.00 på Køge Vandrerhjem, Vamdrupvej 1, Køge.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen af foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget  og fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
  a: Formand Elisabeth Schøning (Ønsker ikke genvalg.)
  b: Bestyrelsesmdlem Allan Markussen (Ønsker ikke genvalg.)
  c: Bestyrelsesmedlem Hanne Renholt (Villig til genvalg.)
  d: Bestyrelsesmedlem John Klinkwort (Villig til genvalg.)
  e: Jack Kjær, Farstrupvej 1 (Bestyrelsen anbefaler valg af Jack Kjær som bestyrelsesmedlem.)
  f: Suppleant Kåre Mortensen (Villig til genvalg.)
  g: Suppleant Torben Djurs Christensen (Villig til genvalg.)
 6. Valg af Revisorer og Revisorsuppleant:
  a: Revisor Torben Djurs Christensen (Villig til genvalg.)
  b: Revisor Henning Hammerich (Villig til genvalg.)
  c: Revisorsuppleant  Niels Rasmussen (Villig til genvalg.)
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

 

1. Kåre Mortensn valgt til dirigent, som foreslået af bestyrelsen.

Kåre Mortensen konstaterede at generalforsamlingen iflg. Vedtægterne var rettidigt indkaldt.

 

2. Bestyrelsens beretning. 

Formanden omtalte legedagen den 17. August 2009. Der var ca. 150 deltagere.

Foreningen har nu 2 trailere.

Beretningen godkendt.

 

3. Regnskab.

Forsikringer opsagt hvilket betyder en besparelse på 7-8.000 kr. pr år.

Dette beløb er anvendt til indkøb af ny trailer.

Der er pt. 298 betalende medlemmer i grundejerforeningen.

Formuen er kr. 62.000

Preben Lichti ville ikke godkende regnskabet p.g.a. mangende revisorpåtegning.

Dirigenten foreslog godkendelse af regnskabet på betingelse af at  ovenstående snarest bringes i orden.

Dette blev vedtaget.

 

4. Kontingentet fortsætter uforandret.

Det samme som sidste år.

Budget forelagt. Se dette.

En af trailerne afleveret totalskadet efter lån. Låner er ukendt.

 

5. Valg.

Formand Elisabeth Schøning ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Som Formand foreslog bestyrelsen Eskil Thygesen.

Niels Rasmussen foreslog Preben Lichti  til at stille op til formandsposten.

2 Stemmetællere valgt.

Preben Lichti mente ikke at bestyrelsen havde rettet sig efter vedtægtens formålsparagraf. Preben Lichti ønskede at hele bestyrelsen fratrådte.

Der blev uddelt stemmesedler.

Resultatet blev følgende: 13 afgivne stemmer.

Eskil Thygesen 11 stemmer.

Preben Lichti 1 stemme

1 blank stemme.

Eskil Thygesen  valgt til formand.

Da Allan Markussen ikke genopstiller blev Jack Kjær foreslået som ny kasserer.

Jack Kjær valgt for 1 år.

Bestyrelsesmedlem Hanne Renholt genvalgt.

Bestyrelsesmedlem John Klinkwort genvalgt.

Suppleant Kåre Mortensen genvalgt.

Suppleant Torben  Djurs Christensen genvalgt.

6. Valg af revisor/revisorsuppleant

Revisor Torben Djurs Christensen genvalgt

Revisor Henning Hammerich genvalgt forudsat at Henning Hammerich accepterer valget.

Revisorsuppleant Niels Rasmussen genvalgt.

7, Indkomne forslag:

Søren Mittag, Østrupvej: Forslag til udbedring af asfalten i Nørremarken, da asfaltens tilstand er under al kritik.

Formanden har kontaktet Tekniks Forvaltning. Iflg. Teknisk forvaltning er det planen at fortovene fra Ølbyvej til tunnel udbedres i år.

Kåre Mortensen: Da det er kommunen, som ejer  de berørte arealer er det vigtigt at det også er kommunen, som holder arealerne, så ikke grundejerforeningen kommer til at afholde disse udgifter, hvilket grundejerforeningen  ikke har pligt til.

Det blev besluttet at kontakte kommunen m.h.t. nye regler  vedr. bebyggelsesprocent.

8. Eventuelt

Det er slut med at få kværnet grene hos kommunen, men bundtede grene med snor om fjernes stadig af kommunen.

Berit, Auningvej 4: Berit Hegelund opfordrede bestyrelsen til at følge udviklingen nøje m.h.t. stadion og gener der fra.

Formanden havde fra Teknisk Forvaltning fået oplyst at der planlægges at afholde 5-6 koncerter om året, når stadion er udbygget.

Kommunen Planlægger at etablere 4 støjtårne, hvilket Preben Lichti har på skrift.

Bestyrelsen skriver til Teknisk Forvaltning for at få afklaret de nærmere omstændigheder omkring stadionbyggeriet.

Niels Rasmussen foreslog møde med Teknisk Forvaltning.

Der er tidligere afholdt borgermøde vedr. stadion.

Kåre Mortensen: Alle kan foreslå en bestemt politik  i grundejerforeningen. Forslagene skal være begrundet.

Berit foreslog foredrag i forbindelse med generalforsamlingen. Gerne foredrag, som har relation til boligen. Ligeledes foreslog Berit en anden dag  til afholdelse af generalforsamling, da fredag ikke er hensigtsmæssig.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.00

Da Hanne Renholt var det eneste medlem af bestyrelsen, som var til stede, takkede hun den afgående formand og kasserer og håbede på et godt samarbejde i den ny bestyrelse.

Hanne pointerede, at det også var vigtigt at få feed back fra beboerne, hvis der er emner, som bestyrelsen skal tage op i fremtiden .

 

 

Referent

Hanne Renholt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Captcha - Bevis du er et menneske * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.