Referat Generalforsamling 2008

Fredag, den 23. marts 2007 kl. 18.00 på Køge Vandrerhjem, Vamdrupvej 1, Køge.

Der henvises til den udsendte dagsorden.

Punkt 1:

Kåre Mortensen valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen, iflg. vedtægterne for Grundejerforeningen Nørremarken, var lovligt indkaldt.

Punkt 2:

Formanden forelagde bestyrelsens beretning (se særskilt dokument). Beretningen blev godkendt.
Dog var der et spørgsmål til beretningen:

Preben Lichting henviste til § 3 i vedtægterne, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen skal varetage medlemmernes interesser. Preben Lichting mente ikke, dette var tilfældet, da vi sidste år valgte at holde en sommerfest, hvor en del af Grundejerforeningens formue blev anvendt til formålet.

Formanden svarede, at halvdelen af formuen stadig er intakt, og at festen havde til formål at fremme det sociale aspekt bl.a. bedre naboskab.
Afholdelse af festen blev vedtaget på generalforsamlingen 2006.

Punkt 3:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt af forsamlingen.

Punkt 4:

Kassereren fremlagde budget. Der var en enkelt fejl i budgettet vedr. legedagen. Dette blev rettet.
Der udspandt sig en livlig diskussion vedr. kontingentet:

Preben Lichting foreslog en kontingentforhøjelse til 100 kr. i stedet for de nuværende 60 kr.
Preben Lichting var af den opfattelse, at foreningens bestyrelse skulle være mere talerør overfor kommunen.
Kassereren anså formuen for tilstrækkelig.

Der blev fremsat forslag om forhøjelse til 75 kr.

Formanden påpegede, at hvis formuen var for stor, kunne kommunen stille krav om, at grundejerforeningen skulle afholde flere udgifter selv.
Dette synspunkt var Preben Lichting uenig i.
Margit Lund kommenterede, at medlemskab skal være tvang for at kommunen kan stille krav af økonomisk art.
Erik Larsen gik ind for at bibeholde kontingentet på 60 kr.

Herefter gik forsamlingen til afstemning vedr. kontingentets størrelse:

100 kr. : 1 stemme for

75 kr. : 6 stemmer for

Bibeholdelse af kontingentet på 60 kr. : 26 stemmer for

Vedr. restancegebyr: Dette findes ikke, da der ikke er pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Punkt 5:

a) Formand Elisabeth Schøning genvalgt.

b) Bestyrelsesmedlem Hanne Renholt genvalgt.

c) Bestyrelsesmedlem John Klinkwort genvalgt.

d) Suppleant Kåre Mortensen genvalgt.

e) Suppleant Eskil Thygesen genvalgt.

f) Ny Suppleant – Torben Djurs Christensen, Hammelvej 12 foreslået og valgt.

 

Punkt 6:

a) Revisor Frank Hansen genvalgt.

b) Revisor Henning Hammerich genvalgt.

c) Revisor Niels Rasmussen genvalgt.

 

Punkt 7:

Der var 2 indkomne forslag:

1. Beboer på Stenumvej, som ønsker at sælge halvdelen af sit hus, således at der vil blive 2 boliger.

2. Klage over valg af dag for generalforsamlingens afholdelse.

Preben Lichting syntes gourmetmiddagen var for dyr. Foreslog en billigere menu, så flere kunne deltage.
Birgit Sørensen modtog forslaget positivt.

Vedr. 1) Stenumvej:

Jesper Madsen, som er genbo til omtalte ejendom på Stenumvej, ville gerne vide beboernes mulighed for at få indflydelse vedr. salget og om der ville blive en evt. Nabohøring?

Allan Markussen henviste til lokalplanen med servitutter: Det fremgår af skøderne, at Nørremarken er et område med enfamiliehuse.
Allan Markussen udtrykte sin forundring over ejendomsmægleren, som burde kende lokalplanen.

Walther Andersen mente, bestyrelsen ikke skulle blande sig.

Vibeke Mortensen sagde, at kommunen skal godkende skødet, og at grundejerforeningen ikke har nogen magt i den forbindelse.

Allan Markussen udtrykte, at der var enighed i bestyrelsen om, at dette spørgsmål hørte til i kommunen.

Lichting udtrykte, at grundejerforeningen har udtaleret men ikke påtaleret.

Kirsten Rasmussen ville gerne bibeholde Nørremarken som et attraktivt område.

Walther Andersen syntes ikke, vi skal bestemme.

Vibeke Mortensen fastslog, at der skal søges kommunen om tilladelse vedr. oprettelse af 2 boliger i samme hus.

Efter en del diskussion frem og tilbage sagde Allan Markussen, at grundejerforeningens eneste opgave er at informere kommunen.

 

Punkt 8:

Berit Hegelund efterlyste en holdning til fremsendte lokalplan vedr. det fremtidige stadion-byggeri.

Allan Markussen sagde, at bestyrelsen endnu ikke havde taget stilling til spørgsmålet.
Preben Lichting var bekymret for, at det kunne medføre meget støj, røg og møg.
Vibeke Mortensen syntes grundejerforeningen skulle sende et brev til kommunen, som udtrykker medlemmernes holdning til lokalplanen.
Walther Andersen ville ikke presses til en bestemt holdning og ville ikke være medlem af grundejerforeningen, hvis det føltes som pression.
Elisabeth Schøning var betænkelig vedr. evt. rockkoncerter og sportsarrangementer, som kan medføre støj.
Birgit Sørensen sagde, at bestyrelsen ikke ville være politi, og at medlemmerne i god tid skulle informere bestyrelsen vedr. deres holdning til lokalplanen.
Allan Markussen spurgte, hvilket forum spørgsmålet skulle tages op i? Hjemmesiden?
Preben Lichting syntes medlemmerne skulle møde op til generalforsamlingen, som er øverste myndighed og kunne ikke forstå, at punktet ikke var på dagsordenen.
Birgit Sørensen svarede, at der ikke var kommet noget forslag til at tage punktet op.
Vibeke Mortensen foreslog at få en fra kommunen til at fortælle om stadionbyggeriet.

 

Preben Lichting klagede over skilteforvirring på Norsvej, og at Oksbølvej og Oddervej er stilleveje, og at alle andre veje ikke er stilleveje. Hvorfor den forskel?
Bestyrelsen opfordredes til at kontakte kommunen vedr. møder omhandlende ovenstående.

 

Til sidst takkede formanden for god ro og orden.

Referent: Hanne Renholt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Captcha - Bevis du er et menneske * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.