Referat Generalforsamling 2011

Referat af Generalforsamling i Nørremarkens Grundejerforening torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Vandrehjemmet.

Da vi i år ikke nåede at afholde ordinær generalforsamling i marts måned, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Nørremarkens Grundejerforening.

Send venligst dagsordens-forslag pr. e-mail til norremarken@gmail.com eller til: Eskil Thygesen, Østrupvej 10, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. 1.Valg af dirigent

Kaare Mortensen blev enstemmigt valgt

 1. 2.Beretning fra bestyrelsen af foreningens virksomhed i det forløbne år

Formanden gennemgik foreningens virksomhed i 2010 og frem til september 2011.

Generalforsamling 2010 blev gennemført med deltagelse af ca. 90 personer, foredrag fra Bolius og Home og efterfølgende vin-smagning.

Legedage 2010 blev gennemført i august måned med kun deltagelse af ca. 50 personer, og med godt humør trods regnvejr. I 2011 besluttede bestyrelsen ikke at afholde legedag bl.a. pga. de mange aktiviteter for børn der er i Køge i samme periode pga. festugen, og pga. det lave deltagerantal.

Bestyrelsen har fået plan på skinner med Køge Kommune, så stier og veje i Nørremarken bliver ny-asfalteret over de kommende år. Der kan ikke indgås en bindende aftale med kommunen om dette, men den vedvarende kontakt til Teknisk Forvaltning har bl.a. medført at stierne også bliver asfalteret, hvilket ikke var omfattet af den første plan fra forvaltningen.

 1. 3.Forelæggelse af det reviderede regnskab

Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.

 1. 4.Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen havde foreslået at sætte kontingent-indbetalingen i bero i 2011, da kassebeholdningen er tilstrækkelig til foreningens nuværende aktivitetsniveau. Der blev stemt om dette, og der var på generalforsamlingen et stort flertal for også i 2011 at opkræve kontingent på 60 kr. pr. husstand. Bestyrelsen vil på denne baggrund sørge for, at opkræve kontingent også i 2011.

Budgettet blev fremlagt og godkendt, dog med den ændring at indtægterne skal sættes op med forventede kontingent-indbetalinger.

 1. 5.Valg af bestyrelse og suppleanter
  1. a.På valg: Eskil Thygesen (fmd.), Hanne Renholt og Kåre Mortensen (suppl). Eskil og Hanne genopstiller ikke.

Kåre Mortensen blev genvalgt som suppleant.

 1. b.Fortsættende der ikke er på valg: Jack Kjær (kasserer), Søren Mittag (næst.fmd)
 2. c.Valg af nye bestyrelsesmedlemmer og formand.

Søren Mittag blev valgt som formand.

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

Birgitte Ask, NNN og NNN

 1. 6.Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  1. a.Fortsættende: Torben Djurs (revisor)

Niels Rasmussen blev valgt som revisor supppleant.

 1. 7.Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev godkendt.

Bestyrelsens forslag til ændring af kontingent 2011 blev ikke godkendt.

Generalforsamlingen havde generelt den holdning, at bestyrelsen godt måtte have et højere aktivitetsniveau end der var lagt op til i bestyrelsens nedenstående forslag, men der var også forståelse for, at det så ville kræve at flere personer meldte sig til bestyrelsesarbejdet. Der blev kvitteret for dette idet der nu har meldt sig tre nye bestyrelsesmedlemmer.

 1. 8.Eventuelt

Bestyrelsen blev opfordret til at lave et medlemsregister, og at bruge dette til at promovere medlemskab fx ved leje af trailer m.m. (så det kun var medlemmer der kunne benytte sig af disse services).

Jess Pedersen, Farstrupvej 3, havde indsendt emne til drøftelse under eventuelt, vedrørende den ringe kvalitet af asfalt-arbejdet ifbm nyansfaltering af veje og stier. Bestyrelsen er indstillet på at kontakte kommunen vedr. dette.

Ad. Pkt. 7: Forslag fra bestyrelsen:

 1. 1)Grundejerforeningen Nørremarken har ingen egentlige forpligtelser eller opgaver, da Køge Kommune varetager al vedligehold af veje og grønne områder i Nørremarken. Foreningen er dermed primært en kontaktflade mellem kommunen og beboerne. Bestyrelsen har i 2011 drøftet, om grundejerforeningen burde anbefales nedlagt, men vi forventer, at grundejerforeningen vil skulle spille en reel rolle, hvis kommunen på et senere tidspunkt ønsker at ændre vedligeholdsforpligtelsen. Grundejerforeningen har gennem årene akkumuleret et indestående der langt overstiger det løbende driftsbehov, og bestyrelsen foreslår derfor følgende:

”Grundejerforeningens aktivitetsniveau det kommende år indskrænkes til afholdelse af én årlig generalforsamling, og indbetaling af kontingent i 2011 suspenderes.”

 1. 2)Vedtægternes § 7, pkt. 7.2 første punktum lyder således:

”7.2 Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig omdelt meddelelse til hver husstand, samt ved annoncering i en af lokalaviserne”. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen ændres til: ”7.2 Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig omdelt meddelelse til hver husstand, samt ved annoncering på foreningens hjemmeside.”

Vi glæder os til at se dig på generalforsamlingen!

Bestyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Captcha - Bevis du er et menneske * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.