Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 15. marts kl. 19.00 på Køge Vandrehjem.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1) Valg af dirigent

2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ kasserer Claus Rolin

4) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

5) Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er: Formand: Michael Riis Trampedach, og bestyrelsesmedlemmer: Lars Kjær og

Vibeke Rodenkam (der har overtaget Brunos plads) samt suppleant Lene Godskesen.

Lars og Vibeke genopstiller. Michael stiller op som menigt bestyrelsesmedlem.

6) Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Revisor Hans Henrik Hansen blev valgt i 2016 og er således ikke på valg i år. Der skal vælges

en revisorsuppleant.

7) Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

modtaget senest 1. marts på norremarken@gmail.com eller pr. post til Michael Trampedach,

Veggervej 5

8) Eventuelt

Kontingentopkrævning på kr 100,bedes

indbetalt i Danske Bank, Reg: 1551, kontonr:

10045142. Rettidig indbetaling er dagen før generalforsamlingen.

HUSK: Anfør vejnavn og husnummer i det korte tekstfelt og navn og email

i meddelelser til

modtagerfeltet.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Hent Indkaldelse til Generalforsamling 2017 (PDF – 656 KB).